Projekty UE

 

RÓŁKOWSKI ZBIGNIEW TARTAK ŻARNOWO I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ISKRA z siedzibą w Żarnowo Pierwsze 3 informuje, że zawarło umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20-0013/16-00 na realizację projektu pn.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych w Tartaku Żarnowo I poprzez zakup nowoczesnych urządzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu są kompleksowe działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności mojej firmy. Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku oraz podniesienie jakości i wydajności w produkcji listew profilowanych i drewna budowlanego zostanie osiągnięte dzięki inwestycji polegającej na zakupie najnowocześniejszej i najnowszej technologii wykorzystywanej w branży tartacznej w postaci automatycznej strugarki profilującej oraz ładowarki teleskopowej.

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Wartość projektu: 870.840,00 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 424.800,00 PLN.